Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka

 

Rada Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

   Przewodniczący: Gabriela Momot  kl. VII B

   Wiceprzewodniczący: Amelia Chrut kl. VIII

   Sekretarz: Oliwia Pytlas  kl. VIII
 
                         
                                                 
                 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy.
2.  Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
     związanych z nauką i życiem wewnętrznym szkoły a także forma umacniania demokratycznych zasad
     współpracy i współżycia.
                                             (Zapis w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego §1 pkt.1 i pkt.2 )

                                                                Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:  

                                                                     p. Agata Paździerz, p. Magdalena Kędziora,  

                                                                                                   p.Rafał Malicki

                                                                                                                                             

 Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

  Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 § 3

 Do głównych celów działalności SU należą:
a)  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
     wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b)  przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków,
     opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c)
  zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d)
  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e)  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
     sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
 

 

 

 


PLAN  PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019