Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka
   1 czerwca 2010r odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i prawa posiadania sztandaru.
         Patronem szkoły został Stefan Żeromski- wolą uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Wybór  takiego patrona określa szkołę w Brynicy jako placówkę kultywującą  idee regionalizmu, miłości do najbliższej ojczyzny, ale także propagującą u uczniów postawy  prospołeczne i obywatelskie, tak bliskie sercu  pisarza. 
         Pierwsza  część uroczystości  zorganizowanej  dzięki  inicjatywie dyrektora szkoły pani  Haliny Sukiennik zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, uczniów i środowiska lokalnego, miała miejsce 6 czerwca , kiedy to w kościele parafialnym w Chełmcach odbyła się Msza Święta, na której proboszcz parafii ks. Stanisław Malec poświęcił sztandar dla szkoły, który ufundowany został przez rodziców i przyjaciół szkoły.
W uroczystościach kościelnych licznie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz społeczność lokalna Brynicy.
        W budynku szkoły  11 czerwca odbyła się podniosła ceremonia przekazania sztandaru przez rodziców na ręce dyrektora szkoły- p.Haliny Sukiennik,  następnie przejęcie sztandaru przez  uczniów, ślubowanie na sztandar szkoły i uroczysta jego prezentacja . 
       Po części oficjalnej  zaprezentowano  oryginalny program artystyczny, w którym przedstawiono sylwetkę Patrona szkoły i główne nurty twórczości Żeromskiego. Klimat  montażu podkreślili ,,bohaterowie” z  książek pisarza: Salomea Brynicka, Andrzej Radek, Tomasz Judym, Cezary Baryka, którzy wystąpili w pięknych strojach  z Teatru im. S. Żeromskiego.  Piękno recytacji fragmentów prozy i inscenizowane scenki podkreślała oprawa muzyczna- śpiew szkolnego chóru oraz muzyka Chopina.
      Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Zdzisław Wrzałka-wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Lucjan Pietrzczyk- wicekurator świętokrzyski, Barbara Piwnik- sekretarz powiatu świętokrzyskiego, Marian Ferdek- wicestarosta powiatu kieleckiego, Tadeusz Krzysztof Dąbrowa –wójt gminy Piekoszów, Robert Szydło-komendant miejski policji, proboszcz parafii Chełmce- ks.Stanisław Malec,  radni  gminy Piekoszów, dyrektorzy szkół z gminy Piekoszów i Strawczyna, przedstawiciele rodziców  oraz sponsorzy.
       Uroczystość nadania  imienia Stefana Żeromskiego dla szkoły w Brynicy była  dużym przeżyciem dla uczniów obu szkół-podstawowej i gimnazjum-którzy bardzo aktywnie pomagali w pracach organizacyjnych, a ich prace nad poznawaniemzycia i twórczości Patrona prezentowały wystawy towarzyszące ceremonii szkolnej - wystawy prac literackich, plastycznych, fotograficznych oraz ekspozycja książek pisarza.
             Wybór Stefana Żeromskiego na patrona Szkoły Podstawowej  w Brynicy  jest gwarancją realizacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej uniwersalnych wartości płynących z utworów pisarza. Jest wyrazem wdzięczności i hołdu dla wielkiego społecznika i artysty, który wprowadził Brynicę do literatury polskiej poprzez postać Salomei Brynickiej.
 
       Stanowi zwieńczenie marzeń środowiska lokalnego, które zyskało wybitnego patrona szkoły, zwiększając tym samym jej rangę.